Verojärjestelmän ongelmat ovat yleisesti tiedossa. Kun ne korjataan, verojärjestelmästä tulee oikeudenmukaisempi ja valtion vuotuiset verotulot kasvavat sadoilla miljoonilla euroilla. Näin se tehdään:
1) Estetään voitonsiirto

Jotkut yritykset pyrkivät siirtämään toimintamaastaan voittoja maihin, joissa verotuksen taso on alhainen. Voitonsiirto tulee estää korkovähennysrajoituksia kiristämällä ja väliyhteisölakia tiukentamalla. Joskus Suomessa toimivat yritykset pyrkivät välttämään kokonaan yleisen verovelvollisuuden. Tämä voidaan estää korjaamalla yleistä verovelvollisuutta koskevaa määritelmää .

Verovälttelyä ja veronkiertoa voidaan ennaltaehkäistä myös kiristämällä veronkiertoon liittyviä sanktioita sekä selkeyttämällä laillisen verosuunnittelun ja laittoman veronkierron välistä rajanvetoa. Jälkimmäisen tavoitteen kannalta keskeisintä olisi korjata niin kutsuttu yleinen veronkiertopykälä.

2) Tiivistetään veropohjaa

Verosäädäntömme mahdollistaa verovälttelyn myös nk. tulonmuunnon avulla. Tulonmuunnossa tehty työ esimerkiksi laskutetaan ansiotuloverolta välttymiseksi pöytälaatikkoyhtiön kautta sen sijaan että työ tehtäisiin normaalissa palkkatyösuhteessa. Tulonmuunto tulee estää korjaamalla listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta.

Joskus verovälttelyssä hyödynnetään veroetuihin perustuvia sijoitustuotteita. Esimerkiksi vakuutuskuoriin kertyneistä sijoitustuotoista ei tietyissä tilanteissa makseta lainkaan pääomatuloveroa. Verovälttelyn estämiseksi vakuutuskuoret tulisi ohittaa verotuksessa kokonaan. Vakuutuskuoriin liittyvä, sekä muu lahja- ja perintöverojen kiertäminen tulee estää säätämällä yksityishenkilöitä koskeva arvonnousuvero .

3) Lisätään verotuksen läpinäkyvyyttä

Yritysten halu ryhtyä aggressiivisiin verosuunnittelutoimiin vähenee, jos tieto toimista on kaikkien saatavilla. Läpinäkyvyyttä voidaan lisätä vaatimalla kansainvälisiltä yrityksiltä julkista maakohtaista veroraportointia sekä edellyttämällä julkista raportointia verokonsulttien laatimista verojärjestelyistä. Tällaisilla verotuksen julkisuutta lisäävillä toimilla on ennen kaikkea verovälttelyä ennaltaehkäiseviä vaikutuksia, mutta samalla ne myös parantavat kansalaisten, sijoittajien ja verottajan mahdollisuuksia arvioida yritysten toimintaa verovastuullisuusnäkökulmasta.

4) Yhtenäistetään yritysverotusta kansainvälisesti
Suomen tulee aktiivisesti edistää kansainvälisellä tasolla verotuksen yhtenäistämiseen ja kehittämiseen pyrkiviä aloitteita. EU-maiden välistä haitallista verokilpailua tulee torjua minimiyhteisöverokannan käyttöönotolla ja EU-maiden veropohjien laskentasääntöjä tulee yhtenäistää siirtymällä yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan . Lisäksi Suomen tulee olla aktiivisesti mukana vaikuttamassa digiverouudistusten sisältöön ja etenemiseen sekä EU:ssa että OECD:ssä. Kansainvälisesti verovälttelyä ja veronkiertoa voidaan ehkäistä myös panostamalla kehittyvien maiden veronkantokyvyn vahvistamiseen . Kehitysmaat kärsivät kaikkein eniten yritysten verovälttelystä, ja siksi vero-oikeudenmukaisuuden tulee olla keskeinen osa kehityspolitiikkaa.